วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รายงานตัว

    

  สวัสดีค่ะดิฉัน

     นางสาวจันทิมา ท้าวญาติ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงค่ะ บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อย

โครงการสอน

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556  


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
 เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้
 การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง 
ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา
 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
        เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้ 
  1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการศึกษาได้
  2.อธิบายบทบาทคุณค่าประเภทและประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสน

เทศการศึกษา
  3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
  4.บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรและเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยี

ได้อย่างชัดเจน
  5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของ

ผู้เรียนแต่ละวัยได้
  6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหา

ทางการศึกษาได้
 7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียน

การสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้ 
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทาง

การศึกษาได้ 
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้ 

เนื้อหาบทเรียน
          หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน

          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ

          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน

          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอน
   1.รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน39% - 79%
    2. เทคนิควิธีสอน

           2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน

           2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

           2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น

                      - การซักถาม

                      - การอภิปราย

                       - การทำแบบฝึกหัด

                       - การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง

          ความมีเหตุผล

          ความพอประมาณ
          ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                 - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                 - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

     ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่

 ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

                - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ

                - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์

                - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

                - มีความคิดสร้างสรรค์

                - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย

                - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น                              แหล่งเรียนรู้

                       1. ห้องสมุด

                       2. อินเตอร์เน็ต

                       3. เอกสารประกอบการสอน

                       4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
                       5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
                       6. ชุมชนท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล

          1. การวัดผล

              1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %

              1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %

              1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %

              1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
              1.5 สอบปลายภาค 20 %          2. การประเมินผล
                    ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A

                    ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+

                    ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B

                    ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+

                    ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C

                    ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E