วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556  


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
 เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้
 การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง 
ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา
 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
        เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้ 
  1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการศึกษาได้
  2.อธิบายบทบาทคุณค่าประเภทและประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสน

เทศการศึกษา
  3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
  4.บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรและเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยี

ได้อย่างชัดเจน
  5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของ

ผู้เรียนแต่ละวัยได้
  6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหา

ทางการศึกษาได้
 7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียน

การสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้ 
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทาง

การศึกษาได้ 
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้ 

เนื้อหาบทเรียน
          หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ 
สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน

          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ

          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน

          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอน
   1.รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน39% - 79%
    2. เทคนิควิธีสอน

           2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน

           2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

           2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น

                      - การซักถาม

                      - การอภิปราย

                       - การทำแบบฝึกหัด

                       - การแสดงผลงาน
การบูรณาการกับความพอเพียง

          ความมีเหตุผล

          ความพอประมาณ
          ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                 - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                 - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

     ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่

 ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

                - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ

                - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์

                - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

                - มีความคิดสร้างสรรค์

                - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย

                - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น                              แหล่งเรียนรู้

                       1. ห้องสมุด

                       2. อินเตอร์เน็ต

                       3. เอกสารประกอบการสอน

                       4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
                       5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
                       6. ชุมชนท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล

          1. การวัดผล

              1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %

              1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %

              1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %

              1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
              1.5 สอบปลายภาค 20 %          2. การประเมินผล
                    ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A

                    ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+

                    ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B

                    ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+

                    ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C

                    ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E

19 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมาก เดี่ยวเราจะรีบแก้ไขนะ

   ลบ
 2. บล็อกโดยรวมแล้วสวยดีนุ๊ก
  แต่ว่าตัวหนังสือบางทีฟ้อนก็ไม่เหมือนกันนะควรจะแก้ไขหน่อย
  แต่สีสันสวยดี
  มีภาพและวีดีโอเยอะดีเนื้อหาแน่นดีมีการนำลูกเล่นตัวการ์ตูนมาใส่ทำให้ไม่เบื่อตาดี
  น่าสนใจมาก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากเราจะรีบแก้ไขนะ

   ลบ
 3. รวมๆๆก็ดูสวยดีนะคะแต่ว่าแถบข้างล่างอะคะทำไห้เท่ากันน่าจะสวยกว่านี้นะคะ เพิ่มลิง วีดีโอ รูปภาพเข้าไป่อีกนิดน่อยก็น่าจะโอเคแล้วละคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้เลย ขอบคุณมาก เราจะรีบแก้ไขเลย

   ลบ
 4. บล็อกนี้โดยรวมสวยดีค่ะ เริ่มจากส่วนหัวนะ ตัวหนังสือใหญ่มองแล้วสะดุดตาดีจ๊ ส่วยตัวหนังสือก็เล่นสีสันสวยดี แต่ระวังอย่าใช้สีสะท้อนแสงมากไปนะ จะทำให้ปวดตาค่ะ ส่วนเนื้อหาด้านข้างก็ควรจัดให้เท่ากับเนื้อหาบทความนะค่ะ แต่เท่าที่ดูก็เคแล้วและค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมาก เดี่ยวเราจะรีบแก้ไขนะ

   ลบ
 5. บล็อกออกแบบได้สวยมาก แนวแบบขรึมๆ เข้มๆตัวหนังสือกำลังพอดี น่าอ่าน สัสันในตัวหนังสือ มีหลากหลายดูแล้วเพลินตามาก มีการเว้นช่องว่างให้พักสายตาเป็นช่วงๆ มีวีดีโอ และเนื้อหาที่น่าชม และฟังมาก โดยรวมแล้วสวยหวานมากน่าอ่านและศึกษามาก

  ตอบลบ
 6. บล็อกนุ๊ก ทำได้สวย เริ่มจากหัวบล็อกตัวหนังสือใหญ่ สีสันสวย เห็นได้ชัดเจน น่าดึงดูด ดูน่าสนใจ ส่วนเนื้อหา ตัวหนังสือมีสีสวย หลากหลายสี เห็นได้ชัดเจน น่าอ่าน แต่มีบางส่วนที่ตัวหนังสือไม่เท่ากัน ด้านข้าง มีรูปภาพ วิดีโอ ลิ้งต่างๆ ครบ ตกแต่งได้สวยงาม โดยรวม สีสันสวยมาก ^^

  ตอบลบ
 7. สวัสดีค่ะ คุณนุ๊ก เริ่มจากหัวบล็อก หัวบล็อกของเธอใหญ่มาก แต่สวยดีนะ ตัวหนังสือใหญ่ เห็นได้ชัดเจน ดึงดูดและน่าสนใจ ส่วนเนื้อหา ตัวหนังสือมีสีสวย หลากหลายสี เห็นได้ชัดเจน น่าอ่าน แต่มีบางส่วนที่ตัวหนังสือไม่เท่ากัน ด้านข้าง มีรูปภาพ วิดีโอ ตกแต่งได้สวยงาม โดยรวม บล็อกนี้สวยมาก

  ตอบลบ
 8. นุ๊ก จันทิมา : หัวบล็อกสวยดีจ้า ขนาดอักษรกำลังพอดี อ่านแล้วไม่รู้สึกตาลาย เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ สื่อวีดีโอน่าสนใจดี โดยรวมแล้ว ดีมากจ้า :)

  ตอบลบ
 9. สวัสดี "นุ๊ก" จากการที่เราได้เข้ามาชมบล็อกนี้แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาก เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แนวคิดดีไม่เหมือนใครเนื้อหาครบสมบูรณ์ อ่านง่าย สีสันหรือพวกรูปภาพทำให้หน้าอ่านมาก องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจดี มีวีดีโอในที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสัตย์ และในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้เราศึกษาได้อีกด้วย เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ สามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำ สรุปแล้วทำออกมาได้มากค่ะ

  ตอบลบ
 10. เริ่มที่หัวบล็อกเลยโดยรวมแล้วดูสวยดีแต่น่าจะทำให้น่าดึงดูดตามากกว่านี้มองแล้วแข็งกระด้างเกินไปแล้วก็รูปการ์ตูนใส่ทำไม55555น่าจะเป็นรูปที่เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนจะดีมากส่วนเนื้อหาครบถ้วนไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปมีการจัดเรียงได้สวยมากการจัดตัวหนังสือเป็นระเบียบดีแต่สีตัวอักษรควรเยอะมากกว่านี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้มากกว่านี้เพื่อดึงดูดตาผู้อ่านให้น่าสนใจมากกว่านี้มีการใส่ที่ขั้นข้อความทำให้อ่านแล้วไม่เบื่อตาดีทำให้ได้พักสายตาส่วนวีดีโอเยอะดีเนื้อหาเยอะมากสามารถทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะเลยจัดเรียงวีดีโอได้เหมาะสมบล็อกนี้โดยรวมๆแล้วสมบูรณ์ค่ะแค่ปรับนิดหน่อยก็จะสมบูรณ์มาก

  ตอบลบ
 11. สวัสดีค่ะ นุ๊ก จากการที่ดูบล็อกแล้วนะค่ะ หัวบล็อก สวยงามค่ะ มีการตกแต่งที่โดดเด่นค่ะ เนื้อหานะค่ะ ตัวหนังสือมีสีสันที่ตัดกับพื้นหลังได้ดีค่ะ สวยค่ะ การตกแต่งทั่วไปนะค่ะ มีการตกแต่งที่สวย เรียบง่ายไม่มากไม่น้อยจนเกินไป พื้นหลังนะค่ะ สวยงามค่ะ เป็นพื้นหลังที่เรียบๆ ไม่ลายตาค่ะ

  ตอบลบ
 12. สวัสดีค่ะนุ๊ก การที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนุ๊ก เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกคนอื่นแนวคิดดีไม่ซ้ำใคร แต่ทำไมไม่มีรูปนุ๊ก มีรูปภาพที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก ดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วสวยและดูดีมาก

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค่ะ นุ๊ก เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะคะตกแต่งได้ดีมากค่ะดูสวยแปลกไม่เหมิอนใครเลย พื้นหลังเข้ากันมากๆดูเก๋มาก เนื้อหาครบถ้วนดีมากค่ะ แต่ตัวหนังสือดูแสบตาไปนิดนึงนะ ส่วนประกอบข้างๆดูน่าสนใจมาก โดยรวมถือว่าทำได้ดีมากๆค่ะ

  ตอบลบ